Přeskočit na hlavní obsah

Výslovnost

Automatski prijevod
Tento článek byl automaticky přeložen a může obsahovat chyby. Zajištění překladu do více než deseti jazyků je náročný úkol a těšíme se na vaši pomoc. Pokud nám chcete pomoci zlepšit kvalitu našich překladů, kontaktujte nás na Discord. Případně můžete navrhnout opravy přímo prostřednictvím GitHub.

Přehled

Jak se etnické jazyky vyslovují, určují jejich rodilí mluvčí. To platí i pro mezislovanštinu: ačkoli to není ani etnický jazyk, ani jazyk, který má sloužit jako standardní jazyk pro Slovany, měl by být pro Slovany pohodlný a známý. Všechny slovanské přízvuky jsou stejně správné: stejně jako britské, americké a australské výslovnosti jsou všechny stejně správné v angličtině, ruská výslovnost interslovanštiny není v žádném případě lepší ani horší než srbská nebo polská výslovnost. Výsledkem je, že výslovnost většiny zvuků (fonémů) je proměnná v závislosti na národnosti mluvčího a jakákoli níže uvedená výslovnost je pouze přibližná. Skutečnost, že výslovnost je poměrně volná, však neznamená, že pro každý foném nemůže existovat „ideální“ výslovnost.

Všechna písmena lze vyslovit tak, jak se vyslovují v jakékoli slovanské abecedě. V následující tabulce jsou výjimky uvedeny ve třetím sloupci:

LatinCyrillicIPAPronunciation
AАɑ ~ ajako a v father
BБbjako b v book
CЦt͡sjako ts v bits
ČЧt͡ʃ ~ t͡ʂjako ch v church
DДdjako d v deer
ДЖd͡ʒ ~ d͡ʐjako j v John
EЕɛ ~ ejako e v best
ĚЄ ~ jejako ye v yet
FФfjako f v forest
GГg ~ ɦjako g v good
HХxjako ch ve skotštině loch
IИɪ ~ ijako ea v beat
JЈjjako y v yard
KКkjako k v angličtině, ale bez aspirace
LЛl ~ ɫjako l v angličtině
LJЉ ~ ʎjako li v million
MМmjako m v mop
NНnjako n v north
NJЊ ~ ɲjako ny v canyon
OОɔ ~ ojako o v or
PПpjako p v angličtině, ale bez aspirace
RРrválcované r
SСsjako s v spin
ŠШʃ ~ ʂjako sh v shop
TТtjako t v angličtině, ale bez aspirace
UУujako oo v book
VВv ~ ʋjako v v avoid
YЫi ~ ɨjako i v bit
ZЗzjako z v zoo
ŽЖʒ ~ ʐjako si v vision

Poznámky:

 1. Ve výslovnosti samohlásek bývá určitá variace na stupnici otevřené/zavřené a přední/zadní. Pouze u je vždy u.
 2. Abyste se vyhnuli nejasnostem, měli byste se vyhnout akanje (vyslovování nepřízvučných samohlásek jako ɑ nebo ə v ruštině).
 3. Kromě a e ě i o u y, může být samohláskou také písmeno r. To je případ, kdy se objevuje po souhlásce a nenásleduje samohláska, což má za následek tzv. slabičné r. Mělo by se před ním vyslovovat schwa (víceméně jako jméno „Murphy“): trg tərg, cukr ʦukər.
 4. Pro usnadnění výslovnosti je vždy možné vložit schwa do nepohodlného shluku souhlásek: jesm jɛsǝm, himn ximǝn, vedl vɛdǝl.
 5. Osoby hovořící jazyky, jako je angličtina a němčina, by si měli být vědomi toho, že je třeba se vyhnout jakémukoli typu aspirace (jako v angličtině „vepřové“ nebo německé „Tüte“).
 6. Když ě následuje za zubní/alveolární souhláskou (t d s z n l r), vyslovuje se tato souhláska měkce (viz fonologie). Po ostatních souhláskách vytváří stejný zvuk jako e, ale předchází mu j: dělo zní jako ďelo, pěsok jako pjesok.
 7. Souhlásku před i lze také vyslovit měkce, ale není to povinné.
 8. Podobně je souhláska přirozeně měkká i před j, pokud tato souhláska není součástí předpony: žitje se vyslovuje žiťje, ale ve slově odjehati zůstává d tvrdá.
 9. Na druhou stranu, ačkoli praslovanský foném e změkčuje v polštině a ruštině předchozí souhlásku, je v tomto případě lepší zachovat tvrdou výslovnost.
 10. Písmeno l je poněkud zvláštní případ. Před a o u y, a také slabika-konečně to zní jako „tlusté“ l v full. Před e, ě a i má spíše tendenci sledovat vzor výslovnosti lj: lev lʲɛv ~ ʎɛf atd.
 11. Neexistují žádná přísná pravidla pro vylučování znělých souhlásek na konci slova nebo pro vyjadřování neznělých souhlásek před znělými souhláskami. Každý může použít výslovnost, která mu nejvíce vyhovuje. Správné jsou tedy obě Bog bɔk a prosba prɔzbɑ . Obecně si však zaslouží doporučení dodržovat výslovnost, která se co nejvíce přibližuje tomu, jak je napsána.

Rozšíření etymologické abecedy

Kromě standardní abecedy uvedené výše má mezislovanská latinka také sadu volitelných znaků, které v zásadě dělají dvě věci. Za prvé představují fonémy, které se ve slovanských jazycích vyvíjely různými směry, a za druhé přímo navazují na jejich praslovanský původ. Například samohláska å v kråva „kráva“ znamená, že toto slovo pochází z praslovanštiny korva, které se stalo krova v polštině a lužickosrbské, korova ve východní slovanštině a krava v český, slovenský a jihoslovanský. Nejextrémnějším případem je nepochybně đ (z praslovanštiny dj), které se v různých jazycích vyvinulo do d͡z, z, ʒ, ʒd, j, atd.

Tyto znaky patří do etymologické abecedy. Nepoužívají se v běžném mezislovanském písmu, tedy píší se, ale bez diakritiky (kromě ć a đ, které se píší č a ) a lze je samozřejmě vyslovit také jako takový. Je však také možné pokusit se o „průměrnou“ výslovnost, která více vyhovuje slovanské většině. V případě výše zmíněného kråva by to například znamenalo zvuk někde mezi a a o (v IPA: ɒ).

LatinIPAPronunciation
Åɑ ~ ɒjako o v mother
Ćt͡ʃ ~ t͡ɕjako ch v cheap
~ ɟjako d v duke
Ðd͡ʒ ~ d͡ʑjako j v jeep
Ėɛ ~ ǝjako e v better
Ę ~ jako ya v yam
Ĺ ~ ʎjako lj, obvykle před j, n nebo s
Ń ~ ɲjako nj, obvykle před j nebo s
Ȯə ~ ʌjako o v memory
Ŕ ~ vyvýšený alveolární trylek
Ś ~ ɕjako sh v sheet
~ cjako t v tube
Ųo ~ ʊmezi ow v americkém mow a ew v hew
Ź ~ ʑznělý ekvivalent ś

Poznámky:

 1. Zvláště zajímavá je zde postava ę. Pro jihoslovanštinu je charakteristická „tvrdá“ výslovnost ɛ, ale ve zbývajících jazycích se její výslovnost pohybuje mezi ja, a jɔ̃. Podle většinového pravidla by se e mělo vyslovovat jako tvrdé ɛ, ale ę spíše jako . To znamená, že ę se chová jako ě spíše než e a jako ě může změkčit předchozí souhlásku.
 2. Přes ogonek se ę a ų nevyslovují jako nosové samohlásky jako v polštině!
 3. Měkké souhlásky ś ź ŕ (vyslovované tvrdě v jihoslovanštině, částečně i v češtině a slovenštině) se realizují buď tak, že za tvrdou souhláskou následuje zvuk podobný j, nebo změkčením či palatalizací.
 4. Když písmeno ŕ funguje jako měkký protějšek slabiky r, může změkčit předchozí souhlásku nebo za ní následovat j: mŕtvy mjǝrtvɪ.
 5. Měkké souhlásky ľ a ń se používají pro psaní lj a nj před j, což má za následek určité prodloužení druhého, například dělańje dʲɛɫanʲĭɛ.

Stres

Zvýraznění je zdarma. Pokud však chcete zůstat na bezpečné straně, zaslouží si doporučení, abyste se řídili pokyny:

 • Když má slovo dvě slabiky, přízvuk padá na první slabiku.
 • Když má slovo tři slabiky, důraz padá na první nebo druhou slabiku.
 • Když má slovo čtyři slabiky, přízvuk padá na druhou nebo třetí slabiku.
 • Stres by neměl být ovlivněn skloňováním; pokud se přídavné jméno běly vyslovuje běly, měl by být genitiv vyslovován bělogo a ne bělogo.
 • Obecně je lepší vyhnout se stresu na předpony, přípony, zakončení velkých a malých písmen atd.

Obecná poznámka

Pokud jde o mluvení, je třeba mít vždy na paměti, že posluchač pravděpodobně nezná interslovanštinu, a i když ano, není zvyklý ji slyšet mluvenou. Kdykoli v konverzaci používáte interslovanštinu, vždy se ujistěte, že vám osoba, se kterou mluvíte, skutečně rozumí. Mluvte pomalu, udržujte oční kontakt, jasně artikulujte a vždy buďte dobrým posluchačem. Komunikace totiž není jen jazyková záležitost, stejně důležitá je i neverbální část.

Totéž, možná ještě více, platí, když oslovujete publikum. Mezislovanština byla zkonstruována tak, aby maximalizovala srozumitelnost, ale to neznamená, že každý Slovan rozumí každému jejímu slovu. Poslouchání interslovanštiny je otázkou neustálého vytváření spojení a konotací, a kdykoli člověk slyší slovo, kterému nerozumí – což je zcela nevyhnutelné – je pravděpodobné, že o tom začne přemýšlet a zbytek vaší věty mu unikne. Je nutné, abyste svému publiku vždy poskytli veškerý čas, který potřebuje, aby zpracovalo vaše informace, nechalo je vstřebat. Nemluvte tedy rychle, mluvte jasně, zhluboka se nadechněte mezi větami, používejte prozódii, jak nejlépe umíte, a tak dále...

Právní informace
This article has been znovu publikováno with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.