Skip to main content

Изговор

Автоматски превод
Оваа статија е автоматски преведена и може да содржи какви било грешки. Обезбедувањето превод на повеќе од десет јазици е предизвикувачка задача и со нетрпение ја очекуваме вашата помош. Ве молиме контактирајте не на Discord доколку сакате да ни помогнете да го подобриме квалитетот на нашите преводи. Алтернативно, можете да предложите поправки директно преку GitHub.

Преглед

Како се изговараат етничките јазици го одредуваат нивните родени говорители. Ова важи и за меѓусловенскиот: иако тој не е ниту етнички јазик, ниту јазик наменет да служи како стандарден јазик за Словените, треба да биде удобен и познат за изговор за Словените. Сите словенски акценти се подеднакво точни: исто како што британскиот, американскиот и австралискиот изговор се подеднакво точни на англискиот јазик, рускиот изговор на интерсловенскиот во никој случај не е подобар или полош од српскиот или полскиот изговор. Како резултат на тоа, изговорот на повеќето звуци (фонеми) е променлив, во зависност од националноста на говорникот, а секој изговор даден подолу е само приближна. Фактот дека изговорот е прилично слободен, сепак, не значи дека не може да има „идеален“ изговор за секоја фонема.

Сите букви може да се изговараат како што се изговараат во која било словенска азбука. Во следната табела, исклучоците се дадени во третата колона:

LatinCyrillicIPAPronunciation
AАɑ ~ aкако a во father
BБbкако b во book
CЦt͡sкако ts во bits
ČЧt͡ʃ ~ t͡ʂкако ch во church
DДdкако d во deer
ДЖd͡ʒ ~ d͡ʐкако j во John
EЕɛ ~ eкако e во best
ĚЄ ~ jeкако ye во yet
FФfкако f во forest
GГg ~ ɦкако g во good
HХxкако ch на шкотски loch
IИɪ ~ iкако ea во beat
JЈjкако y во yard
KКkкако k на англиски, но без аспирација
LЛl ~ ɫкако l на англиски
LJЉ ~ ʎкако li во million
MМmкако m во mop
NНnкако n во north
NJЊ ~ ɲкако ny во canyon
OОɔ ~ oкако o во or
PПpкако p на англиски, но без аспирација
RРrвалани r
SСsкако s во spin
ŠШʃ ~ ʂкако sh во shop
TТtкако t на англиски, но без аспирација
UУuкако oo во book
VВv ~ ʋкако v во avoid
YЫi ~ ɨкако i во bit
ZЗzкако z во zoo
ŽЖʒ ~ ʐкако si во vision

Белешки:

 1. Во изговорот на самогласките, има тенденција да има некаква варијација на скалата на отворено/затворено и напред/назад. Само у е секогаш u.
 2. За да се избегне заматување, треба да се избегнува акање (изговарање на ненагласени самогласки како ɑ или ə на руски).
 3. Освен а е є и о у ы, , буквата р може да биде и самогласка. Тоа е случај кога се појавува по согласка, а не следи самогласка, што резултира со т.н. слоговно р. Треба да се изговара со schwa пред него (повеќе или помалку како името „Марфи“): трг tərg, цукр ʦukər.
 4. За олеснување на изговорот, секогаш е можно да се вметне schwa во незгодно согласно кластер: јесм jɛsǝm, химн ximǝn, ведл vɛdǝl.
 5. Оние кои зборуваат јазици како англискиот и германскиот треба да бидат свесни дека секаков вид на аспирација (како на англиски „свинско“ или германски „Tüte“) мора да се избегнува.
 6. Кога є следи забна/алвеоларна согласка (т д с з н л р), оваа согласка се изговара мека (види фонологија). По другите согласки го произведува истиот звук како е, но пред него е ј: дєло звучи како ďelo, пєсок како pjesok.
 7. Согласката пред и може да се изговара и мека, но тоа не е задолжително.
 8. Исто така, согласката е инхерентно мека и пред ј, освен ако оваа согласка не е дел од префиксот: житје се изговара žiťje, но во зборот одјехати д останува тврда.
 9. Од друга страна, иако прасловенската фонема е ја омекнува претходната согласка во полскиот и рускиот, подобро е да се задржи тврд изговор во овој случај.
 10. Писмото л е нешто посебен случај. Пред а о у ы, , како и слог-конечно, звучи како „дебелото“ л во full. Пред е, є и и е прилично склон да ја следи шемата за изговор на љ: лев lʲɛv ~ ʎɛf, итн.
 11. Не постојат строги правила за испуштање на гласните согласки на крајот од зборот или за изговарање негласни согласки пред гласните согласки. Секој може да го користи изговорот со кој се чувствува најпријатно. Така, Бог bɔk и просба prɔzbɑ се точни. Сепак, генерално, заслужува препорака да се следи изговор што е што е можно поблизок до тоа како е напишан.

Етимолошки наставки на азбуката

Освен стандардната азбука дадена погоре, меѓусловенската латинска азбука има и збир на опционални знаци кои во основа прават две работи. Како прво, тие претставуваат фонеми кои еволуирале во различни правци во словенските јазици и второ, директно се поврзуваат со нивното прасловенско потекло. На пример, самогласката ӑ во крӑва „крава“ покажува дека овој збор потекнува од прасловенскиот korva, кој стана krova на полски и лужички, korova на источнословенски и krava на чешки, словачки и јужнословенски. Најекстремен случај е несомнено ђ (од прасловенски дј), кој на различни јазици еволуирал во d͡z, z, ʒ, ʒd, j, итн.

Овие знаци припаѓаат на етимолошката азбука. Тие не се користат во обичниот писмен меѓусловенски јазик, т.е се напишани, туку без дијакритиката (освен ћ и ђ, кои се напишани соодветно ч и дж), а секако може да се изговараат и како такви. Сепак, можно е да се обидеме и за „просечен“ изговор кој дава поголема правда за словенското мнозинство. Во случајот на гореспоменатиот крӑва, на пример, тоа би значело звук некаде помеѓу а и о (во IPA: ɒ).

LatinIPAPronunciation
Åɑ ~ ɒкако o во mother
Ćt͡ʃ ~ t͡ɕкако ch во cheap
~ ɟкако d во duke
Ðd͡ʒ ~ d͡ʑкако j во jeep
Ėɛ ~ ǝкако e во better
Ę ~ како ya во yam
Ĺ ~ ʎкако lj, обично пред j, n или s
Ń ~ ɲкако nj, обично пред j или s
Ȯə ~ ʌкако o во memory
Ŕ ~ подигнат алвеоларен трил
Ś ~ ɕкако sh во sheet
~ cкако t во tube
Ųo ~ ʊпомеѓу ow на американски mow и ew во hew
Ź ~ ʑизразен еквивалент на ś

Белешки:

 1. Овде особен интерес е ликот ѧ. „Тврдиот“ изговор ɛ е карактеристичен за јужнословенскиот, но во останатите јазици неговиот изговор варира помеѓу ja, и jɔ̃. По правилото на мнозинството, е треба да се изговара како тврд ɛ, но ѧ повеќе како . Ова значи дека ѧ се однесува како є наместо е, и како є може да ја омекне претходната согласка.
 2. И покрај огонек, ѧ и ѫ не се изговараат како назални самогласки како на полски!
 3. Меките согласки ть дь сь зь рь (на јужнословенскиот јазик се изговара тврди, делумно и на чешкиот и словачкиот) се реализираат или со тоа што тврдата согласка проследена со звук сличен на ј, или со омекнување или со палатализација.
 4. Кога буквата рь делува како мек пандан на слоговната р, таа може да ја омекне претходната согласка или да ја следи j: мртвы mjǝrtvɪ.
 5. Меките согласки ль и нь се користат за пишување љ и њ пред ј, што резултира со одредено продолжување на второто, на пример дєланьје dʲɛɫanʲĭɛ.

Стрес

Акцентирањето е бесплатно. Меѓутоа, ако сакате да останете на безбедна страна, би заслужило препорака да ги следите како упатства:

 • Кога зборот има два слога, акцентот паѓа на првиот слог.
 • Кога зборот има три слога, акцентот паѓа на првиот или вториот слог.
 • Кога зборот има четири слога, акцентот паѓа на вториот или третиот слог.
 • Стресот не треба да биде под влијание на флексија; ако придавката бєлы се изговара бєлы, генитивот треба да се изговара бєлого а не бєлого.
 • Општо земено, подобро е да се избегне стресот да паѓа на префикси, суфикси, завршетоци на падежи итн.

Општа забелешка

Кога станува збор за зборување, секогаш треба да се запамети дека слушателот веројатно не е запознаен со интерсловенскиот јазик, па дури и да е, не е навикнат да го слуша како се зборува. Секогаш кога користите Interslavic во разговор, секогаш бидете сигурни дека личноста со која разговарате навистина ве разбира. Зборувајте полека, одржувајте контакт со очите, артикулирајте јасно и бидете секогаш добар слушател. Впрочем, комуникацијата не е само прашање на јазик, подеднакво важен е и невербалниот дел.

Истото, можеби уште повеќе, важи и кога се обраќате на публиката. Интерсловенскиот е конструиран да ја максимизира разбирливоста, но тоа не значи дека секој Словен може да го разбере секој збор од него. Слушањето Interslavic е прашање на постојано правење врски и конотации, и секогаш кога некој ќе слушне збор што не го разбира - што е сосема неизбежно - шансите се дека тој ќе почне да размислува за тоа и ќе го пропушти остатокот од вашата реченица. Неопходно е секогаш да и давате на публиката цело време што и е потребно да ги обработи вашите информации, за да ги оставите да потоне. Затоа, не зборувајте брзо, зборувајте јасно, вдишувајте длабоко меѓу речениците, користете прозодија колку што можете подобро. и така натаму...

Правни информации
This article has been препубликувај with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.