Skip to main content

Извличане на думи

Автоматичен превод
Тази статия е преведена автоматично и може да съдържа грешки. Осигуряването на превод на повече от десет езика е предизвикателна задача и ние очакваме вашата помощ. Моля, свържете се с нас на Discord, ако искате да ни помогнете да подобрим качеството на нашите преводи. Като алтернатива можете да предложите корекции директно чрез GitHub.

Праславянски

Думите се основават на живите славянски езици и когато последните не са в съгласие помежду си, ние основно следваме мнозинството, като прилагаме система за гласуване. За да избегнем несъответствия, трябва да сме сигурни, че думите, използващи един и същи корен, винаги го използват в една и съща форма. Тъй като всички славянски езици извличат своите форми от общославянски по доста предвидим начин, ние никога не заимстваме директно от тях. Вместо това следваме модел за просто извеждане от общославянски. Това прави езика както по-лесен за разпознаване, така и за използване от всички. Само като прочете няколко текста, човек автоматично ще научи бързо как даден звук на собствения му език е представен в междуславянския.

Следната таблица показва как различните общославянски звуци и последователности се третират в междуславянския. Моля, имайте предвид, че в някои случаи е възможно да се направи разлика между севернославянска и южнославянска версия (вижте вкусяване).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Международен речник

Славяните не живеят на остров и през вековете езиците им са заимствали и много неславянски думи. Част от тези думи са взети от преките им съседи (немски, романски, турски). Лексика от този тип рядко е намирала пътя си до цялото езиково семейство. Например немските заемки са много по-чести в западнославянския, отколкото в руския или българския, докато думи от турски произход могат да бъдат намерени в южнославянски по-изобилно, отколкото в другите славянски езици. В резултат на това по-голямата част от този речник не е общоразбран и следователно не се използва в междуславянския.

Друга категория е международната лексика, предимно от латински и гръцки, но по-късно и от френски и по-скоро английски. Думите от този тип обикновено са подобни в цяла Европа и други части на света. Те са неразделна част от всеки славянски език и могат да бъдат от голяма помощ за постигане на взаимна разбираемост, особено сред по-образованите. Международните думи са практически идентични на всеки език и почти няма вариации в значението. Когато заемаме международна лексика, ние се придържаме възможно най-близо до изписването на оригиналната дума, като я адаптираме само дотолкова, доколкото правописът изисква. Въпреки това, специално за гръко-латинския речник е следното:

 • Избягват се геминираните съгласни: gramofon, grupa.
 • Гръцките съгласни th и ph са опростени до t и f: teatr, fenomen
 • Гръцки y се пише i, което е по-близко както до изписването, така и до произношението в повечето славянски езици: sistem, fizika
 • Звукът k винаги се изписва k и никога c: kontakt
 • Звукът x (често представляван от ch) се изписва h: psiholog.
 • Звукът y (на немски написан ü, на френски u) става ju: bjuro.
 • Между гласните звукът z (написан -s-) става z: baza.
 • Между гласните звукът s (написан -ss-) става s: masa.

Освен това окончанията са адаптирани по предсказуем начин към най-често срещаното в славянските езици:

 • Глаголите с латински произход (често -ate, -fy, -ise/-ize на английски, -ieren на немски) имат -ovati: организовати , komunikovati.
 • Латиницата -ia (преведена на английски като -ia или -y) става -ija: ekonomija.
 • Английски -sis (от гръцки) става -za: kriza.
 • Имена на химични елементи и др. на -ium стават -ij: helij, kriterij.
 • Думите на -um и -us обикновено запазват тези окончания: forum, korpus.
 • Английски -ty (на латиница -tas, -tatis) става -tet: universitet.
 • Английски -ics става -ika: ekonomika.
 • Английски -ism става -izm: komunizm.
 • Английски -ist става -ist: komunist.
 • Английски -sion става -zija: televizija.
 • Английски -ssion става -sija: diskusija.
 • Английски -tion става -cija: akcija.
 • Прилагателните, получени от тези съществителни, имат окончание -ijny: телевизијны, tradicijny.
 • Английски прилагателни в -al (на латиница -alis) завършват на -alny: neutralny.
 • Английските прилагателни в -ic, -ical (на латиница -icus) имат окончанието -ičny: специфичны, komičny.
 • Английските прилагателни в -ive (на латиница -ivus) имат окончание -ivny: pozitivny.
 • Английските прилагателни в -ous (на латиница -osus) имат окончанието -ozny: seriozny.

По-проблемни са думите, заети от английски. Когато пишем на латиница, можем да запазим оригиналния правопис (байпас, нокаут, джаз, тийнейджър). Въпреки това, много текстове на междуславянски са написани на кирилица или на двата правописа паралелно, често с помощта на програма за транслитерация, и разбира се трябва да се избягва писането на bypass или knockout на кирилица! В повечето случаи бихме предпочели да приложим по-фонетичен подход: бајпас, нокаут, джаз, тинејджер, буджет, бизнес, мјузикл, футбол, koktejl и т.н.