Preskoči na vsebino

Izpeljava besed

Samodejno prevajanje
Ta članek je bil samodejno preveden in lahko vsebuje morebitne napake. Zagotavljanje prevodov v več kot deset jezikov je zahtevna naloga in veselimo se vaše pomoči. Pišite nam na Discord, ​​če nam želite pomagati izboljšati kakovost naših prevodov. Lahko pa predlagate popravke neposredno prek GitHub.

praslovansko

Besede temeljijo na živih slovanskih jezikih in kadar se slednji med seboj ne skladajo, v bistvu sledimo večini z uporabo glasovalnega sistema. Da bi se izognili nedoslednostim, moramo zagotoviti, da besede, ki uporabljajo isti koren, vedno uporabljajo v isti obliki. Ker vsi slovanski jeziki svoje oblike črpajo iz skupne slovanščine na dokaj predvidljiv način, si od njih nikoli ne izposojamo neposredno. Namesto tega sledimo modelu preproste izpeljave iz skupne slovanščine. Zaradi tega je jezik lažje prepoznaven in lažji za uporabo za vse. Samo z branjem nekaj besedil se človek samodejno hitro nauči, kako je določen glas v njegovem jeziku predstavljen v medslovanščini.

Naslednja tabela prikazuje, kako se v medslovanščini obravnavajo različni skupnoslovanski glasovi in zaporedja. Upoštevajte, da je v nekaterih primerih mogoče razlikovati med severno in južnoslovansko različico (glejte aromatizacija).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Mednarodni besednjak

Slovani ne živijo na otoku in skozi stoletja so si njihovi jeziki izposodili tudi številne neslovanske besede. Del teh besed so prevzeli od neposrednih sosedov (nemščina, romanščina, turščina). Besedišče te vrste je le redko našlo pot do celotne jezikovne družine. Nemške izposojenke so na primer veliko pogostejše v zahodnoslovanski kot v ruščini ali bolgarščini, medtem ko je besed turškega porekla v južnoslovanščini več kot v drugih slovanskih jezikih. Zaradi tega večina tega besedišča ni splošno razumljiva in se zato ne uporablja v medslovanščini.

Druga kategorija je mednarodno besedišče, večinoma iz latinščine in grščine, pozneje pa tudi iz francoščine in v zadnjem času angleščine. Besede te vrste so si po Evropi in drugih delih sveta ponavadi podobne. So sestavni del vsakega slovanskega jezika in so lahko v veliko pomoč pri doseganju medsebojne razumljivosti, zlasti med bolj izobraženimi. Mednarodne besede so praktično enake v vseh jezikih in skorajda ni razlik v pomenu. Pri izposoji mednarodnega besedišča se čim bolj približamo zapisu izvirne besede in ga prilagajamo le toliko, kolikor zahteva pravopis. Še posebej za grško-latinski besednjak velja naslednje:

 • Izogibamo se geminiranim soglasnikom: gramofon, grupa.
 • Grška soglasnika th in ph sta poenostavljena v t in f: teatr, fenomen
 • Grško y se piše i, kar je bližje tako črkovanju kot izgovorjavi v večini slovanskih jezikov: sistem, fizika
 • Zvok k je vedno zapisan k in nikoli c: kontakt
 • Zvok x (pogosto predstavljen z ch) je zapisan h: psiholog.
 • Zvok y (v nemščini napisano ü, v francoščini u) postane ju: bjuro.
 • Med samoglasniki zvok z (zapisan -s-) postane z: baza.
 • Med samoglasniki zvok s (zapisan -ss-) postane s: masa.

Poleg tega so končnice na predvidljiv način prilagojene temu, kar je najpogostejše v slovanskih jezikih:

 • Glagoli latinskega izvora (pogosto -ate, -fy, -ise/-ize v angleščini, -ieren v nemščini) imajo -ovati: organizovati , komunikovati.
 • Latinski -ia (v angleščini preveden kot -ia ali -y) postane -ija: ekonomija.
 • Angleščina -sis (iz grščine) postane -za: kriza.
 • Imena kemijskih elementov itd. na -ium postanejo -ij: helij, kriterij.
 • Besede na -um in -us običajno ohranijo te končnice: forum, korpus.
 • Angleščina -ty (latinica -tas, -tatis) postane -tet: universitet.
 • Angleščina -ics postane -ika: ekonomika.
 • Angleščina -ism postane -izm: komunizm.
 • Angleščina -ist postane -ist: komunist.
 • Angleščina -sion postane -zija: televizija.
 • Angleščina -ssion postane -sija: diskusija.
 • Angleščina -tion postane -cija: akcija.
 • Pridevniki, izpeljani iz teh samostalnikov, imajo končnico -ijny: televizijny, tradicijny.
 • Angleški pridevniki v -al (latinsko -alis) se končajo na -alny: neutralny.
 • Angleški pridevniki v -ic, -ical (latinsko -icus) imajo končnico -ičny: specifičny, komičny.
 • Angleški pridevniki v -ive (latinsko -ivus) imajo končnico -ivny: pozitivny.
 • Angleški pridevniki v -ous (latinsko -osus) imajo končnico -ozny: seriozny.

Bolj problematične so besede, prevzete iz angleščine. Pri pisanju v latinici lahko ohranimo prvotni zapis (bypass, knockout, jazz, teenager). Veliko besedil v medslovanščini pa je napisanih v cirilici ali v obeh pravopisih vzporedno, pogosto s pomočjo programa za prečrkovanje, zato se je seveda treba izogibati pisanju быпасс ali кноцкоут v cirilici! V večini primerov bi zato raje uporabili bolj fonetični pristop: bajpas, nokaut, džaz, tinejdžer, budžet, biznes, mjuzikl, futbol, koktejl itd.