Přeskočit na hlavní obsah

Odvozování slov

Automatski prijevod
Tento článek byl automaticky přeložen a může obsahovat chyby. Zajištění překladu do více než deseti jazyků je náročný úkol a těšíme se na vaši pomoc. Pokud nám chcete pomoci zlepšit kvalitu našich překladů, kontaktujte nás na Discord. Případně můžete navrhnout opravy přímo prostřednictvím GitHub.

praslovanština

Slova jsou založena na živých slovanských jazycích, a když tyto nejsou ve vzájemné shodě, v podstatě následujeme většinu tím, že použijeme systém hlasování. Abychom se vyhnuli nesrovnalostem, musíme se ujistit, že slova používající stejný kořen ho vždy používají ve stejném tvaru. Vzhledem k tomu, že všechny slovanské jazyky odvozují své formy z obecné slovanské dosti předvídatelným způsobem, nikdy si z nich nepůjčujeme přímo. Místo toho se řídíme modelem pro jednoduché odvození z obecné slovanské. Díky tomu je jazyk snáze rozpoznatelný a snadno použitelný pro každého. Pouhým přečtením pár textů se člověk automaticky rychle naučí, jak je daná hláska v jeho vlastním jazyce reprezentována v mezislovanštině.

Následující tabulka ukazuje, jak jsou různé běžné slovanské zvuky a sekvence řešeny v mezislovanštině. Upozorňujeme, že v některých případech je možné rozlišit mezi severoslovanskou a jihoslovanskou verzí (viz ochucení).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Mezinárodní slovní zásoba

Slované nežijí na ostrově a v průběhu staletí si jejich jazyky vypůjčily i mnoho neslovanských slov. Část těchto slov byla převzata od jejich přímých sousedů (němčina, románština, turečtina). Slovní zásoba tohoto typu si jen zřídka našla cestu do celé jazykové rodiny. Například německé výpůjčky jsou mnohem častější v západní slovanštině než v ruštině nebo bulharštině, zatímco slova tureckého původu lze v jihoslovanštině nalézt hojněji než v jiných slovanských jazycích. Výsledkem je, že většina této slovní zásoby není běžně srozumitelná, a proto se v interslovanštině nepoužívá.

Další kategorií je mezinárodní slovní zásoba, většinou z latiny a řečtiny, ale později i z francouzštiny a nověji angličtiny. Slova tohoto typu bývají podobná v celé Evropě a dalších částech světa. Tvoří nedílnou součást každého slovanského jazyka a mohou velmi pomoci k dosažení vzájemné srozumitelnosti, zejména mezi vzdělanějšími. Mezinárodní slova jsou prakticky totožná v každém jazyce a téměř neexistují žádné rozdíly ve významu. Když si půjčujeme mezinárodní slovní zásobu, držíme se co nejblíže pravopisu původního slova a přizpůsobujeme jej pouze tak, jak to vyžaduje pravopis. Zejména pro řecko-latinskou slovní zásobu však platí následující:

 • Vyhýbají se zdvojené souhlásky: gramofon, grupa.
 • Řecké souhlásky th a ph jsou zjednodušeny na t a f: teatr, fenomen
 • Řecké y se píše i, což je ve většině slovanských jazyků bližší jak pravopisu, tak výslovnosti: sistem, fizika
 • Zvuk k je vždy zapsán k a nikdy c: kontakt
 • Zvuk x (často reprezentovaný ch) se zapisuje h: psiholog.
 • Zvuk y (německy psaný ü, francouzsky u) se změní na ju: bjuro.
 • Mezi samohláskami se zvuk z (zapsaný -s-) změní na z: baza.
 • Mezi samohláskami se zvuk s (zapsaný -ss-) změní na s: masa.

Kromě toho jsou koncovky přizpůsobeny předvídatelným způsobem tomu, co je nejběžnější ve slovanských jazycích:

 • Slovesa latinského původu (často -ate, -fy, -ise/-ize v angličtině, -ieren v němčině) mají -ovati: organizovati , komunikovati.
 • Latinské -ia (přenesené v angličtině jako -ia nebo -y) se změní na -ija: ekonomija.
 • Angličtina -sis (z řečtiny) se změní na -za: kriza.
 • Názvy chemických prvků atd. na -ium se stanou -ij: helij, kriterij.
 • Slova na -um a -us mají obvykle tyto koncovky: forum, korpus.
 • Angličtina -ty (latinsky -tas, -tatis) se změní na -tet: universitet.
 • Z anglického -ics se stane -ika: ekonomika.
 • Z anglického -ism se stane -izm: komunizm.
 • Z anglického -ist se stane -ist: komunist.
 • Z anglického -sion se stane -zija: televizija.
 • Z anglického -ssion se stane -sija: diskusija.
 • Z anglického -tion se stane -cija: akcija.
 • Přídavná jména odvozená od těchto podstatných jmen mají koncovku -ijny: televizijny, tradicijny.
 • Anglická přídavná jména v -al (latinsky -alis) končí na -alny: neutralny.
 • Anglická přídavná jména v -ic, -ical (latinsky -icus) mají koncovku -ičny: specifičny, komičny.
 • Anglická přídavná jména v -ive (latinsky -ivus) mají koncovku -ivny: pozitivny.
 • Anglická přídavná jména v -ous (latinsky -osus) mají koncovku -ozny: seriozny.

Problematičtější jsou slova přejatá z angličtiny. Při psaní latinkou můžeme zachovat původní pravopis (bypass, knockout, jazz, teenager). Mnoho textů v interslovanštině je však psáno v azbuce nebo v obou pravopisech souběžně, často s pomocí transliteračního programu, a samozřejmě je třeba se vyhnout psaní быпасс nebo кноцкоут v azbuce! Ve většině případů bychom proto raději použili fonetičtější přístup: bajpas, nokaut, džaz, tinejdžer, budžet, biznes, mjuzikl, futbol, koktejl atd.