Skip to main content

Predložky

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Spojky

Spojka je časť reči, ktorá spája dve slová, vety, frázy alebo vety. Konjunkcie sú nemenné a stoja medzi položkami, ktoré spájajú. Existujú tri typy spojok: koordinačné spojky spájajú dve alebo viac položiek rovnakej syntaktickej dôležitosti, korelatívne spojky sú spojky, ktoré fungujú v pároch, a podradené spojky spájajú závislú vetu so samostatnou vetou. Tu je (neúplný) zoznam:

Koordinačné spojky

a „a, ale“ a takože „rovnako ako“ abo „alebo“ ale „ale“ i „a“ ili „alebo“

jednako „avšak“ než, neželi „ako“ pa „tak“ poněže „keďže“ ubo „preto“

Korelačné spojky

*čim ... tym ... „the ... the...“ *ili ... ili ... „buď ... alebo ...“ kako ... tako i ... „obaja ... aj ...“

*koliko ... toliko ... „the ... the...“ *ne jedino ... ale takože „nielen ... ale aj ...“ *ni ... ni ... „ani ... ani ...“

Vedľajšie spojky

aby „aby som“ ače „hoci, aj keď“ *ako (li) „ak“ ako ne „ak“ či „či, ak“ dokolě „pokiaľ, kým dopoka „pokiaľ“ dopoka ne „do, do“ hoti „hoci“ ibo „odkedy, pretože“ jer, jerbo „pretože“ jestli „ak“ kako by „akoby“

kogda/kogdy „kedy“ li „či, ak“ odkogda/odkogdy „odvtedy, tak dlho, ako, odvtedy“ odkųd „od“ poka „zatiaľ, pokiaľ“ pokoliko „nakoľko, pokiaľ“ poneže „keďže“ tako že „takže“ toliko kako „toľko ako“ tomu že „pretože“ zato že „pretože“ že „to“ že by „aby, tak aby“

Právne informácie
This article has been republished with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.