Skip to main content

Slovesá

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Dokonalý a nedokonalý aspekt

Jednou z najväčších nočných môr ľudí, ktorí sa učia slovanské jazyky, sú slovesá, ktoré sa vyznačujú množstvom rôznych konjugácií, výnimiek a výnimiek z výnimiek. Pre Neslovanov je azda najťažšie si zvyknúť na lexikálny aspekt: väčšina slovies existuje v dvoch rôznych formách („aspektoch“), v dokonavom a nedokonavom. Väčšina dokonavých slovies má nedokonavý náprotivok a naopak. Zvyčajne sa ich treba naučiť samostatne. Hoci je to pre cudzincov komplikované, je to veľmi charakteristický znak slovančiny, všadeprítomný vo všetkých slovanských jazykoch, a preto sa v interslovančine nedá vyhnúť. Jediné, čo môžeme urobiť, je urobiť systém čo najtransparentnejším a najpravidelnejším. Obidve formy, dokonavé aj nedokonavé, sú však v slovníku uvedené samostatne.

Stručne povedané, dokonalý aspekt sa zameriava na výsledok akcie a nie na akciu samotnú. V závislosti od času to znamená, že akcia už bola dokončená alebo bude v určitom okamihu dokončená. Nedokonalý aspekt sa na druhej strane zameriava na samotnú akciu; naznačuje, že v referenčnom bode akcia prebieha alebo prebiehala. Môže tiež vyjadrovať prebiehajúci proces, zvyk alebo opakovanú činnosť: ja čital jesm knigu (nedokonalé) znamená „čítal som knihu“ alebo „čítal som knihu“, ja pročital jesm knigu (dokonalý) znamená „čítal som prečítať knihu (a dokončiť ju)“.

Slovesá bez predpony sú takmer z definície nedokonavé. Väčšina nedokonavých slovies má dokonavý ekvivalent, ktorý znamená presne to isté, okrem toho, že sa zameriava na výsledok akcie. Vo všeobecnosti je táto dokonalá verzia vytvorená pridaním predpony: dělati (impf.) > sdělati (pf.) „urobiť“ čistiti (impf.) > izčistiti (pf.) „čistiť“ pisati (impf.) > napisati (pf.) „napísať“

Vo všeobecnosti však platí, že účelom umiestnenia predpony pred sloveso je upraviť jeho význam. Zatiaľ čo v prípade pisati sa predpona na- jednoducho zmení na dokonavé sloveso, možno použiť aj iné predpony, napríklad za- v zapisati „zaznamenať, zaregistrovať“ alebo @ @15 v podpisati „podpísať, prihlásiť sa“. Pretože výsledné sloveso je vždy dokonavé, je potrebné „vedľajšie“ nedokonavé sloveso, ktoré vychádza z jeho dokonavého ekvivalentu. Tieto nedokonavé slovesá sa tvoria takto:

 • keď sa dokonavé sloveso končí na -ati, nedokonavé sloveso má koncovku -yvati (po mäkkej spoluhláske -ivati): dokazati (pf.) > dokazyvati (impf.) „dokázať“, poddržati (pf.) > poddrživati (impf.) „udržať“
 • keď sa dokonavé sloveso končí na -iti, nedokonavé sloveso má koncovku -jati (pričom z sj/zj/tj/dj/stj/zdj sa stáva š/ž/č/dž/šč/ždž). Predchádzajúca samohláska je predĺžená (napríklad o > a): napraviti (pf.) > napravjati (impf.) „smerovať“, pozvoliti (pf.) > pozvaljati (impf. .) „povoliť“, oprostiti (pf.) > opraščati (impf.) „zjednodušiť“
 • keď má kmeň dokonavého slovesa iba jednu slabiku, nedokonavé sloveso má koncovku -vati: priznati (pf.) > priznavati (impf.) „uznať“, ukryti (pf.) > ukryvati (impf.) „skryť“

Niekedy sú páry aspektov nepravidelné, napríklad nazyvati (impf.)/nazvati (pf.) „zavolať, pomenovať“, prihoditi (impf.)/prijdti (pf.) „prísť“ , podimati (impf.)/podjeti (pf.) „vziať, podniknúť“.

Osobitnou kategóriou slovies z hľadiska aspektov sú slovesá pohybu. Na rozdiel od iných slovies väčšinou rozlišujú trojstranne: nesmerové nedokonavé, smerové nedokonavé, dokonavé. Prvý z nich vyjadruje pohyb bez akéhokoľvek konkrétneho smeru, a preto nemá vlastný dokonalý ekvivalent. Napríklad:

non-directional directional impf. perfective
to go (by foot) hoditi idti pojdti
to by (by transport) jezditi jehati pojehati
to fly lětati letiti poletiti
to run běgati běgti poběgti
to climb laziti lězti polězti
to crawl polzati polzti popolzti
to swim plavati plyvti poplyvti
to sail plavati pluti popluti
to fall padati pasti upasti
to carry nositi nesti ponesti
to transport voziti vezti povezti
to lead voditi vesti povesti

Napríklad: Igor jezdil po Moskvě „Igor išiel po Moskve“. Igor jehal do Moskvy „Igor šoféroval do Moskvy“. Igor pojehal do Moskvy „Igor odišiel do Moskvy“.

Keď má nesmerové sloveso pohybu aj tak smer, vyjadruje to zvyk: Igor jezdil do Moskvy „Igor [vždy|často] chodil do Moskvy“.

Okrem hoditi, idti a pojdti existuje aj slovo pohoditi, ktoré môže vyjadrovať „trochu kráčať“, ale aj „kráčať viacerými smermi“.

V zlúčeninách s predponou sa nesmerový tvar používa pre nedokonavé sloveso, smerový tvar pre teba dokonavé sloveso: odhoditi (impf.)/oditi (pf.) „odísť“ dolětati (impf.)/doletiti (pf.) „prísť (letom)“ prinositi (impf.)/prinesti (pf.) „priniesť“

Konjugácia

Aspekt je jedna vec, na ktorú si môže chvíľu zvykať, druhá je konjugácia. Slovanské jazyky sa vyznačujú veľkým počtom rôznych konjugácií, kombinácií konjugácií („tried“), výnimiek a nepravidelných slovies. Okrem toho majú slovanské jazyky rôzny počet nálad a časov a tri jazyky (slovinčina, horná a dolnolužická srbčina) majú aj samostatné tvary pre duál. Slovesná konjugácia v interslovančine bola zjednodušená na najvyššiu možnú mieru, pričom sa stále zachováva naturalizmus a bez použitia umelých riešení. Ako výsledok:

 • Slovesá sa konjugujú pre tri osoby a dve čísla.
 • Existujú tri základné časy: prítomný čas, minulý (dokonalý) čas a budúci čas. Okrem toho existuje voliteľný nedokonalý čas a voliteľný pluperfektný čas.
 • Existujú tri spôsoby: indikatívne, podmieňovacie a rozkazovacie.
 • Ďalej sú to príčastia, rozkazovacie spôsoby, slovesné podstatné mená.
 • Konjugácia je čo najpravidelnejšia a nepravidelnosť zostáva obmedzená na prípady, keď sa jej naozaj nedá vyhnúť.
 • Slovanský systém početných slovesných tried (konjugácií) sa redukuje na systém dvoch kmeňov (kmene infinitívu a kmeňa prítomného času) a dvoch konjugácií.
 • Počet slovies s kmeňom prítomného času, ktoré nemožno odvodiť pravidelne od infinitívu, je obmedzený.
 • Konce sú jednotné, takže bez ohľadu na konjugáciu je každá forma okamžite rozpoznateľná.

Infinitívny kmeň a kmeň prítomného času

V slovníku sa slovesá uvádzajú vždy v infinitíve. Všetky infinitívy majú koncovku -ti: dělati „urobiť, urobiť“, uměti „môžem, môcť“, prositi „požiadať“, nesti „niesť“, pisati „mať písať“, čuti „cítiť“, kovati „vykovávať“, tegnuti „ťahať“. Na poznanie celej konjugácie slovesa zvyčajne stačí poznať infinitív.

infinitívny kmeň vzniká odstránením koncovky -ti a slúži ako východiskový bod pre minulé časy, podmieňovací spôsob, minulé príčastia a slovesné podstatné meno.

Infinitív je takmer vždy pravidelný, takže koncovka -ti nemení infinitívny kmeň. To je aj prípad slovies ako mogti „can“, pekti „piecť“, běgti „bežať“ atď. (namiesto očakávaných, ale menej transparentných moči, peči a běči). Jedinou výnimkou sú slovesá na -sti: vo väčšine prípadov sa ich infinitívne kmene končia na d, niekedy aj t alebo s. Napríklad klasti „položiť, položiť“, pasti „spadnúť“ a gnesti „rozdrviť“ majú stonky klad-, pad- a gnet-. Aby sa tieto prípady odlíšili od nesti (kmeň: nes-) a podobne, sú v slovníku zastúpené takto: klasti (klad-e), gnesti (gnet-e).

Kmeň prítomného času (používaný pre prítomný čas, rozkazovací spôsob a prítomné príčastia) možno zvyčajne odvodiť od infinitívneho kmeňa. Medzi prvou a druhou konjugáciou je rozdiel:

 • Prvá konjugácia:
  • keď sa infinitívne kmene končia na spoluhlásku, kmeň prítomného času je s ňou zhodný: nesti > nes-, vezti > vez-, klasti (< klad-ti) > klad-
  • slovesá na -ati, jednoslabičné kmene končiace na samohlásku a viaceré slovesá na -ěti majú k infinitívnemu kmeňu pridané -j-: dělati > dělaj-, uměti > uměj-, biti > bij-, @ @103
  • slovesá na -ovati majú kmeň prítomného času -uj-: kovati > kuj-, organizovati > organizuj-
  • slovesá na -nuti majú kmeň prítomného času -n-: tegnuti > tegn-, dvignuti > dvign-
 • Druhá konjugácia:
  • slovesá na -iti a väčšina slovies na -ěti má kmeň prítomného času -i-: hvaliti > hval-i- „chváliť“, viděti > vid-i- „vidieť“

Mnoho slovies používa samostatný koreň v prítomnom čase. Vo väčšine prípadov ide o slovesá zmiešaných tried a/j, a/i a ě/i v slovanskom jazyku. Aktívny používateľ interslovančiny sa bude musieť naučiť obe formy. Všimne si však, že vo väčšine prípadov sa vytvorenie tohto druhého koreňa deje predvídateľným spôsobom. Kedykoľvek sa kmeň prítomného času nedá odvodiť z infinitívu použitím vyššie uvedených pravidiel, uvedie sa v slovníku. Niekoľko príkladov: pisati (piš-e) „písať“, htěti (hoč-e) „chceť“, spati (sp-i) „spať“, zvati (zov-e) „zavolať“, brati (ber-e) „vziať (impf. )“, vzeti (vozm-e) „vziať (pf.)“.

Prítomný čas

V prítomnom čase sú koncovky pre dve konjugácie nasledovné:

 • Prvá konjugácia (kmene sa končia na spoluhlásku): -u, -, -e, -emo, -ete, -ut
 • Druhá konjugácia (i konjugácia): -ju, -, -i, -imo, -ite, -et

Namiesto -u/-ju v prvej osobe jednotného čísla možno použiť aj -em/-im: nesem, hvalim. Prvé sú charakteristické najmä pre východoslovanské a poľské, druhé pre slovenské a južnoslovanské.

Západoslovanské a juhoslovanské jazyky majú aj tretiu konjugáciu, založenú na kontrakcii -aje- sekvencií, výsledkom čoho sú koncovky: -am, -aš, -a, -amo, -ate, -ajut.

infinitive dělati nesti
present-tense stemdělaj- / děl-nes-
ja dělaju / dělam nesu / nesem
ty dělaješ / dělaš neseš
on/ona/ono dělaje / děla nese
my dělajemo / dělamo nesemo
vy dělajete / dělate nesete
oni/one dělajut nesut

Poznámky:

 • Ak kmeň končí na k alebo g, stane sa č alebo ž pred -e-. Teda: mog-eš > možeš, pek-eš > pečeš.
 • Ak je v druhej konjugácii koncová spoluhláska kmeňa s, z, t, d, st alebo zd, zlúči sa s j do š, ž, č, , šč, ždž: prositi > pros-ju > prošu, viděti > vid-ju > vidžu.

Minulý čas

V zásade existujú dva rôzne spôsoby, ako sa vysporiadať s minulým časom. Najčastejšie sa používa zložená minulosť, ktorá vzniká spojením prítomného času slovesa byti „byť“ s takzvaným L-participle. Toto príčastie má podobný význam ako „byť v stave, keď som niečo urobil“ a tvorí sa pridaním koncovky -l (mužský rod jednotného čísla), -la (ženský rod v singuláru), -lo (stredný rod jednotného čísla) alebo @ @179 (univerzálne množné číslo) k infinitívnemu kmeňu.

V tretej osobe sa tvary byti (je, jest, sut) zvyčajne vynechávajú, hoci to nie je povinné.

Tento systém dáva nedokonavý čas pri použití na nedokonavé slovesá (ja jesm dělal „urobil som, robil som“) a dokonalý čas pri použití na dokonavé slovesá (ja jesm sdělal „urobil som“).

infinitive dělati nesti hvaliti
infinitive stemděla-nes-hvali-
ja jesm dělal(a) jesm nesl(a) jesm hvalil(a)
ty jesi dělal(a) jesi nesl(a) jesi hvalil(a)
on
ona
ono
dělal
dělala
dělalo
nesl
nesla
neslo
hvalil
hvalila
hvalilo
my jesmo dělali jesmo nesli jesmo hvalili
vy jeste dělali jeste nesli jeste hvalili
oni/one dělali nesli hvalili

L-príčastie sa tvorí vždy pravidelne okrem jedného slovesa: idti „ísť“ má šel, šla, šlo, šli „šiel“ (niekedy sa píše išel atď.). To platí aj pre jeho zlúčeniny: pojdti > pošel, vojdti > všel atď.

Ďalšie minulé časy

Stará cirkevná slovančina, rovnako ako väčšina južných slovanských jazykov, používa zložitejšie riešenie, rozlišuje medzi nedokonalým, dokonalým, pluperfektným a aoristickým časom. Medzislovanské projekty v 19. storočí inklinujú k tomuto modelu. V modernej interslovančine tento systém trochu zjednodušujeme zlúčením nedokonalého s aoristom, čo je riešenie, ktoré je odôvodnené ich podobnosťou v zakončeniach. Rozlišovanie medzi rôznymi minulými časmi nie je potrebné, ale umožňuje autorovi byť konkrétnejší, pokiaľ ide o presný sled udalostí, a navyše umožňuje aj určité štylistické variácie.

Varovné slovo je však na mieste. Pre veľkú väčšinu Slovanov nie sú konce jednoduchej minulosti vôbec pochopiteľné. Pri komunikácii s Poliakmi, Rusmi atď. je rozumnejšie sa im úplne vyhýbať. Okrem toho, aby nedošlo k zámene, je lepšie ich nepoužívať, ak presne neviete, ako ich používať, dokonca aj pri komunikácii s južnými Slovanmi.

Jednoduchý minulý čas

simple past označuje akciu, ktorá sa odohrala niekde v minulosti. Plní úlohu nedokonalého času a vzniká pridaním týchto koncoviek k infinitívnemu kmeňu:

 • Ak sa kmeň končí na samohlásku: -h, -še, -še, -hmo, -ste, -hu
 • Ak sa kmeň končí na spoluhlásku: -eh, -eše, -eše, -ehmo, -este, -ehu
infinitive dělati nesti hvaliti
infinitive stemděla-nes-hvali-
ja dělah neseh hvalih
ty dělaše neseše hvališe
on/ona/ono dělaše neseše hvališe
my dělahmo nesehmo hvalihmo
vy dělaste neseste hvaliste
oni/one dělahu nesehu hvalihu

Predprítomný čas

Dokonalý čas je identický s vyššie uvedeným zloženým minulým: spája L-príčastie s prítomným časom slovesa byti „byť“. V rámci trojstranného rozlíšenia medzi nedokonalým, dokonalým a pluperfektným sa však jeho význam zužuje na činnosť vykonanú v minulosti, ako sa odráža v súčasnosti: ja jesm dělal „robil som“, ja jesm sdělal „robil som hotový".

Pluperfektný čas

Nakoniec sa pluperfektný čas vytvorí spojením L-častice s minulým (jednoduchým alebo zloženým) časom byti. Na rozdiel od dokonalého času je moment odrazu v minulosti a vzťahuje sa na akciu vykonanú predtým: ja běh dělal alebo ja byl jesm dělal „urobil som“.

Budúci čas

Budúci čas vzniká spojením budúceho času slovesa byti „byť“ s infinitívom. Tvary sú rovnaké, ako keby sloveso s kmeňom bud- bolo konjugované v prítomnom čase. Príklady:

infinitive dělati
ja budu dělati
ty budeš dělati
on/ona/ono bude dělati
my budemo dělati
vy budete dělati
oni/one budut dělati

Používaniu prítomného času dokonavého slovesa pre budúcnosť (ako sa to robí v západnej a východnej slovančine) sa radšej vyvarujte, pretože južní Slovania ho môžu ľahko nepochopiť.

Podmienené

Podmieňovací spôsob sa tvorí použitím L-príčastia s podmienkovým znakom byti „byť“: ja byh dělal(a) „urobil by som“.

infinitive
dělati
infinitive stem
děla-
ja byh dělal(a)
ty bys dělal(a)
on
ona
ono
by dělal
by dělala
by dělalo
my byhmo dělali
vy byste dělali
oni/one by dělali

Minulý podmienkový stav možno vytvoriť vložením pastového času slovesa „byť“ do normálneho podmienkového tvaru:

 • ja byl byh dělal „Urobil by som to“ (m.)
 • ja byla byh dělala „Urobil by som to“ (f.)

Imperatív

Rozkazovací spôsob má tvary pre 2. osobu jednotného čísla, 1. osobu množného čísla a 2. osobu množného čísla: dělaj „rob!“ (jednej osobe, neformálne), dělajmo „urobme!“, dělajte „urobme!“ (viacerým osobám, alebo jednej osobe formálne). Vzniká pridaním -i ku kmeňu prítomného času (-j po samohláske, po j). Príklady:

infinitive dělati nesti
present-tense stemdělaj- / děla-nes-
2sg. dělaj nesi
1pl. dělajmo nesimo
2pl. dělajte nesite

Interslovančina nemá žiadne imperatívy v tretej osobe. Keď je takýto tvar potrebný, použije sa optatívna častica nehaj: Nehaj umre! „Nechaj ho zomrieť!“ Nehaj žive dolgo! "Nech žije dlho!"

Na rozlíšenie imperatívu od indikatívu si zaslúži odporúčanie presunúť prízvuk na koncovku. Platí to najmä pre slovesá s rozkazovacím spôsobom zakončeným -i/-imo/-ite: prósi „pýta sa“, prosí „pýta sa!“

Príčastia a gerundium

Okrem spomínaného L-príčastia existujú v medzislovančine štyri príčastia: prítomný aktívny, prítomný pasívny, minulý aktívny, minulý pasívny.

prítomné aktívne príčastie je odvodené od kmeňa prítomného času nedokonavého slovesa, pričom v prvej konjugácii sa pridáva -uči a v druhej -eči. Inými slovami, je vytvorený nahradením koncovky -t v 3. osobe množného čísla za -či. Napríklad: dělati > dělajuči „robiť“, hvaliti > hvaleči „chváliť“. Skloňuje sa ako prídavné meno mäkkého typu: běgajuči muž „bežiaci muž“, ljubeča mati „milujúca matka“. Príslovkové prítomné činné príčastie (známe aj ako „prestupník“) má rovnakú koncovku, ale neskloňuje sa pre rod: Iduči do raboty, ona vsegda dymi cigaretoju „Keď ide do práce, vždy fajčí cigaretu“.

minulé aktívne príčastie je založené na infinitívnom kmeni dokonavého slovesa, za ktorým nasleduje -vši, ak sa končí na samohlásku, alebo -ši, ak sa končí na spoluhlásku. Napríklad: sdělati > sdělavši „urobiť“, ukrasti (< ukrad-ti) > ukradši „ukradnúť“. Rovnako ako prítomné aktívne príčastie môže byť prídavné aj príslovkové, ale jeho použitie ako prídavného mena je veľmi zriedkavé. Všimnite si, že minulé aktívne príčastie je veľmi knižná forma, ktorá existuje vo väčšine slovanských jazykov, ale v hovorenej slovančine sa takmer nikdy nepoužíva.

prítomné trpné príčastie je tiež odvodené od kmeňa prítomného času pridaním -omy (-emy po mäkkej spoluhláske) v prvej konjugácii a -imy v druhej: dělajemy „being done“ . Malo by byť zrejmé, že vo väčšine slovanských jazykov sa toto príčastie vôbec nepoužíva, zatiaľ čo jeho zvyšky môžu mať mierne odlišný význam, napríklad vidimy znamená „viditeľný“ a nie „byť videný“.

minulé trpné príčastie sa tvorí pridaním -ny k infinitívnemu kmeňu, keď sa infinitív končí na samohlásku, a -eny, keď končí na spoluhlásku: dělany „hotovo“, neseny „ nesené“. Avšak:

 • Slovesá na -iti majú -jeny namiesto *-iny (pričom *-sjeny, *-zjeny, *-tjeny, *- djeny, *-stjeny, *-zdjeny sa zmení na -šeny, -ženy, -čeny, -dženy, -ščeny, -@@ 278): govoriti > govorjeny „hovorené“, ljubiti > ljubjeny „milované“, prositi > prošeny „povinné“
 • v prípade slovies na -nuti je koncovka -neny namiesto *-nuny: tegnuti > tegneny „vytiahol“
 • všetky jednoslabičné kmene (okrem tých na a), t.j. tie, ktoré majú v prítomnom čase -j-, majú -ty namiesto -ny: biti > bity „zasiahnutý“, čuti > čuty „pocit“, _ podjeti > podjety_ „vykonané“

Sloveso možno veľmi jednoducho premeniť na podstatné meno (gerundium, slovesné podstatné meno) nahradením koncovky -ny dokonalého minulého príčastia za -nje (alebo -ty za tje). Príklady: dělanje „činenie“, pitje „pitie“. Príklady:

infinitive dělati nesti
infinitive stemděla-nes-
present-tense stemdělaj- / děla-nes-
present active part. dělajuči nesuči
present passive part. dělajemy / dělamy nesomy
past active part. dělavši nesši
past passive part. dělany neseny
gerund dělanje nesenje

Pasívny hlas

Trpný rod vzniká spojením tvaru slovesa byti „byť“ s trpným príčastím. V prítomnom čase môže byť toto príčastie minulým trpným príčastím alebo prítomným trpným príčastím nedokonavého slovesa:

 • ja jesm nesenyja jesm nesomy „Nesú ma“
 • ja byl nesenyja byl nesomy „Bol som nesený, bol som nesený“
 • ja budu neseny „Nechám sa nosiť“
 • ja byh neseny „Nesli by ma
 • ja byl byh neseny „Bol by som unesený“

Nepravidelné slovesá

Byti

Jediné skutočne nepravidelné sloveso je byti „byť“. Konjuguje sa takto:

present simple past (imperfect) compound past (perfect)
ja jesm běh jesm byl(a)
ty jesi běše jesi byl(a)
on
ona
ono
jest (je) běše (bě) byl
byla
bylo
my jesmo běhmo byli jesmo
vy jeste běste byli jeste
oni/one sut běhu byli
present active part. suči
infinitive byti past active part. byvši
gerund bytje future active part. buduči

Dati, jesti, věděti

Slovesá dati „dať“, jesti „jesť“ a věděti „vedieť“ majú nepravidelný prítomný čas. Podobne ako byti patria medzi takzvané athematic conjugation, čo znamená, že ich koreň sa končí na samohlásku. V prítomnom čase sa skloňujú takto:

infinitive dati jesti věděti
present-tense stemda-je-vě-
ja dam jem věm
ty daš ješ věš
on/ona/ono da je
my damo jemo věmo
vy date jeste věte
oni dadut jedut vědut

Všetky ostatné tvary týchto troch slovies sa tvoria pravidelne.

Idti

Sloveso idti „ísť“ sa konjuguje pravidelne, okrem L-príčastia šel (d. šla, č. šlo) a (príbuzného) minulého aktívneho príčastia šedši. Niekedy sa pred týmito tvarmi uvádza i-: išel, išla atď.

Infinitív idti sa niekedy píše iti.

Právne informácie
This article has been republished with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.