Skip to main content

Úroveň 1

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Abeceda a výslovnosť

Slovianto je možné písať latinkou a azbukou, ale tu sa zameriame na latinku:

Aako a v angličtine father

Bako v angličtine

Cako ts v angličtine „bits

Čako ch v angličtine „church

Dako v angličtine

ako j v angličtine „John“

Eako e v angličtine „best“

Ěako ye v angličtine „yet“

Fako v angličtine

Gako g v angličtine „good“

Hako ch po škótsky „loch

Iako ea v angličtine „beat“

Jako y v angličtine „yard“

Kako v angličtine, ale bez ašpirácie

Lako v angličtine

LJako li v angličtine „million“

Mako v angličtine

Nako v angličtine

NJako ny v angličtine „canyon“

Oako o v angličtine „or“

Pako v angličtine, ale bez ašpirácie

Rvalcované r

RJvalené r, za ktorým nasleduje ye ako v angličtine „yet“

Sako s v angličtine „spin“

Šako sh v angličtine „shop“

Tako v angličtine, ale bez ašpirácie

Uako oo v angličtine „book“

Vako v v angličtine „avoid“

Yako i v angličtine „bit“

Zako v angličtine

Žako si v angličtine „vision“

V Interslovanskom slovníku nájdete aj iné znaky, napríklad ò, ų, å alebo ť. Môžete jednoducho ignorovať diakritiku a čítať ich ako o, u, a, t atď. To platí aj pre ě. Jediné znaky, ktoré si zachovávajú svoju diakritiku v latinskom pravopise, sú č, š a ž. Ak sa vám ich písanie zdá nepohodlné, vždy môžete ako alternatívu použiť cz, sz a zs (alebo cx, sx a zx).

Zdôraznenie je pomerne voľné. Dôležitejšie je, aby ste hovorili pomaly a jasne. Ako všeobecné usmernenie by si zaslúžilo odporúčanie klásť dôraz na predposlednú slabiku.

Gramatika

Podstatné mená

 • Podstatné mená môžu končiť na spoluhlásku alebo -a, -o, -e.
 • Slovianto nemá články. Preto žena môže znamenať „žena“ alebo „žena“.
 • Množné číslo sa vytvorí pridaním -i, ak sa slovo končí na spoluhlásku, alebo nahradením koncovej samohlásky za -i:
  • muž „muž“ → muži „ale“
  • žena „žena“ → ženi „ženy“
  • slovo „slovo“ → slovi „slov“

Prídavné mená

 • Prídavné mená majú zvyčajne koncovku -y alebo -i. Neskloňujú sa a mali by byť umiestnené pred podstatným menom.

 • Prídavné meno možno zmeniť na príslovku nahradením -y koncovkou -o:

  dobry „dobre“ → dobro „dobre“

 • Prídavné mená sa porovnávajú pomocou slov vyše („viac“), menje („menej“), naj- („najviac“) a najmenje („najmenej“):

  • dobry „dobré“
  • vyše dobry „lepšie“
  • naj-dobry „najlepších“
  • menje dobry „menej dobré“
  • najmenje dobry „najmenej dobré“

Osobné zámená

 • Na rozdiel od podstatných mien osobné zámená v Slovianto rozlišujú medzi nominatívom (podmet vety, agens) a akuzatívom (predmet, pacient).

 • Formy predmetu sú: ja „ja“, ty „ty (j.č.), ty“, on „on“, ona „ona“, my „my“, @@ 56 „vy (m.č.)“, oni „oni“.

 • Formy objektu sú: mene „ja“, tebe „ty (j.č.), ty“, jego „on“, ju „ona“, nas „nás“, @@ 65 „vy (m.č.)“, jih „oni“.

 • Ako väčšina prirodzených slovanských jazykov, aj medzislovančina má rozlíšenie T-V, t.j. vy a vas sa používajú nielen pre druhú osobu množného čísla, ale aj ako zdvorilostnú formu v jednotnom čísle. Ty/tebe sa používajú na oslovovanie priateľov, príbuzných a detí.

 • Slovianto má aj zvratné zámeno, se, čo znamená „seba, seba, seba, ...“. Nemá subjektovú formu, len objektovú formu.

 • Toto zvratné zámeno možno použiť aj ako zvratné zámeno. Oni myt se znamená: „umývajú sa“, ale môže znamenať aj: „umývajú sa navzájom“.

 • Za predložkou vždy nasleduje akuzatív:

  • s mene „so mnou“
  • bez jego „bez neho“
  • za tebe „za tebou“
 • Pre nepriamy objekt možno pridať predložku k „do, smerom“:

  Dajte k mene ... „Daj mi...“

Privlastňovacie zámená

 • Privlastňovacie zámená sú: moj „môj“, tvoj „váš, tvoj“, jego „jeho, jej“, jej „jej“, naš „náš“, vaš „váš“. (m.č.)“, jih „ich“. Podobne ako prídavné mená, ani privlastňovacie zámená sa neskloňujú.
 • Ak je podmetom vety aj vlastník, pre všetky osoby sa používa zvratné svoj „vlastný“.
 • Existujú aj opytovacie a neurčité privlastňovacie zámená, ako napríklad čij „čí“, ničij „niktoho“, něčij „niekoho“, čij-koli „kohokoľvek“.

Ukazovacie zámená

 • Ukazovacie zámeno je toj „toto, tamto, tieto, tamto“.
 • Vždy, keď je potrebné rozlišovať medzi tu a tam, uvádzame pred ním tu- „tu“ alebo tam- „tam“: tutoj „toto, tieto“, tamtoj „tamto, tamto“ .
 • Pri samostatnom použití použite to:
  • Čto jest to? "Čo je toto?"
  • To jest kniga. „Toto je kniha.“

Vzťahové zámená

 • V zjednodušenom jazyku ako Slovianto je lepšie vyhnúť sa vedľajším vetám. Ale ak aj tak potrebujete relatívne zámeno, použite ktory „ktorý“.

Opytovacie a neurčité zámená

 • Existujú dve základné zámená: kto „kto“ a čto „čo“. Rovnako ako osobné zámená, kto má akuzatív kogo pre priamy predmet.
 • Od nich je odvodených aj niekoľko neurčitých zámen, napr. někto „niekto“, kto-koli „ktokoľvek“, ničto „nič“, vsečto „všetko“ (pozri nasledujúcu časť).

Zámenné príslovky

 • Každý jazyk má osobitnú kategóriu vzájomne súvisiacich zámen, prísloviek a prídavných mien, takzvané correlatives. Stručne povedané, toto sú otázne slová a slová, ktoré sa používajú na poskytnutie všeobecnej odpovede na tieto otázky. V angličtine, ako aj v mnohých iných jazykoch, tieto slová spolu súvisia pomerne predvídateľným spôsobom (napríklad: where/tu/tam/somewhere/kde/nikde/všade, odkiaľ/odtiaľ/odtiaľ atď.) . To je aj prípad Slovianto.
 • Otázky zvyčajne začínajú znakom k-: kto „kto“, kogda „kedy“, kde „kde“, ktory „ktorý“, koliko „koľko“
 • Ak je odpoveďou konkrétna vec, miesto atď., slovo začína t-: to „toto, tamto“, togda „potom“, toliko „toľko“
 • Ak je odpoveď niečo neznáme alebo nešpecifikované, slovo začína ně- (nasleduje otáznikové slovo): někto „niekto“, někogda „niekedy, jedného dňa“, někde „niekde, niekde“
 • Ak je odpoveď záporná, slovo začína ni- (nasleduje otáznikové slovo): nikto „nikto“, nikogda „nikdy“, nikde „nikde“
 • Ak je odpoveď na niečo nedôležité, slovo končí na -koli, pridané k slovu otázky: kto-koli „ktokoľvek“, kogda-koli „kedykoľvek, kedykoľvek“, kde-koli „kdekoľvek, kdekoľvek“
 • Ak je odpoveď všezahŕňajúca, slovo začína vse- alebo ves-: vsegda „vždy“, vesde „všade“

Číslice

 • hlavné čísla od 1 do 10 sú:

  1 – jedin, 2 – dva, 3 – tri, 4 – četyri, 5 – pet, 6 – šest, 7 – sedm, 8 – osm, 9 – devet, 10 – deset

 • „-tínedžeri“ (11-19) sa tvoria pridaním -nadset:

  11 – jedinnadset, 12 – dvanadset, ...

 • „-Tie“ (20, 30 ... 90) sa tvoria pridaním -deset:

  20 – dvadeset, 30 – trideset, ...

 • „-stovky“ (200, 300 ... 900) sa tvoria pridaním -sto:

  200 – dvasto, 300 – tristo, ...

 • Vyššie čísla:

  1 000 – tyseč, 1 000 000 – milion, 1 000 000 000 – miliard

 • Ich kombinácie sa vždy robia od vysokej po nízku:

  5 678 – pet-tyseč šeststo sedmdeset osm

 • Poradové čísla sa tvoria pridaním -y k príslušnému kardinálnemu číslu, okrem nasledujúcich:

  1. – prvy, 2. – drugy, 3. – tretji, 4. – četvrty, 100. – sotny alebo stoty, 1000. – tysečny

Slovesá

 • Všetky slovesá majú koncovku infinitív -ti:

  • dělati „urobiť“
  • prositi „opýtať sa“
  • nesti „prenášať“
 • Stem sa získa odstránením koncovky -ti z infinitívu:

  • děla-
  • prosi-
  • nes-
 • V tejto ranej fáze stačí jedna koncovka prítomného času. Vzniká pridaním -t do stonky. Ak kmeň prítomného času končí na spoluhlásku, medzi kmeň a koncovku sa vloží -e-:

  • ja děla-t „Ja áno“
  • vy prosi-t „vy sa pýtate“
  • oni nes-et „nesú“
 • A tu je trochu nepravidelnosti, ktorá sa v slovančine stáva tak často, že by ste sa ju teraz mohli naučiť: ak kmeň končí na k alebo g, tieto spoluhlásky sa stanú č a ž pred vloženým e:

  • pekti „na pečenie“ → pečet
  • mogti „plechovka“ → možet
 • Pre minulý čas pridajte -l (jednotné číslo) alebo -li (množné číslo) ku kmeňu:

  • ja děla-l „Urobil som, urobil som“
  • on prosi-l „spýtal sa“
  • my nes-li „prenášali sme“
 • Pre budúci čas použite bude s infinitívom:

  • ja bude dělati „Urobím“
  • my bude prositi „opýtame sa“
  • oni bude nesti „unesú“
 • podmienku tvoríme použitím častice by s minulým časom:

  • ja by dělal „Urobil by som/urobil by som“
 • imperatív má koniec -jte po samohláske alebo -ite po spoluhláske:

  • děla-jte „urobte!“
  • prosi-jte „opýtajte sa!“
  • nes-ite „prenášať!“
 • minulé trpné príčastie sa vytvorí pridaním -ny ku kmeňu. Ak kmeň končí na spoluhlásku, vložte medzi kmeň a koncovku -e-. Ak kmeň končí na -i-, vložte -e- a zmeňte výsledné -ieny na -jeny:

  • děla-ny „hotovo“
  • nes-eny „prenášané“
  • prosi-enyprosjeny „opýtal sa“
 • Sloveso byti „byť“ je nepravidelné:

  • prítomný čas: jest
  • minulý čas: byl, byli
  • budúci čas: bude
  • podmienené: byl by, byli by
  • imperatív: budite
 • pasívny hlas vzniká ako v angličtine spojením tvaru slovesa byti „byť“ s minulým trpným príčastím:

  • ja jest neseny „Som nesený“
  • ja byl neseny „Bol som nesený, bol som nesený“ atď.

Syntax

 • Preferovaný slovosled je predmet – sloveso – predmet, ako v angličtine. Nie je to povinné, ale akýkoľvek iný slovosled môže ľahko spôsobiť, že veta bude nejasná alebo nejednoznačná.

 • Prídavné mená, privlastňovacie zámená a podobne sa prednostne umiestňujú pred podstatné meno, ktoré modifikujú:

  toj dobry kniga „táto dobrá kniha“

 • Otázky áno-nie sa líšia od bežných ukazovacích viet iba intonáciou:

  • Otec kupil kniga „Otec kúpil knihu.“
  • Otec kupil kniga? "Kúpil si otec knihu?"
 • V iných otázkach je opytovacie zámeno alebo príslovka na prvom mieste:

  • Kaky kniga kupil otec? "Akú knihu kúpil otec?"
  • Kde otec kupil toj kniga? "Kde otec kúpil tú knihu?"
 • Najjednoduchší spôsob vyjadrenia vlastníctva je jednoducho umiestniť vlastníka pred posadnutého. Ak to nie je dostatočne jasné, použite predložku od „from, of“:

  • moj otec kniga „kniha môjho otca“ (dosl. „kniha môjho otca“)
  • kniga od moj otec „kniha môjho otca“ (dosl. „kniha môjho otca“)
 • Rovnako tak pre nepriamy predmet nemusíte používať žiadne špeciálne príslušenstvo. Kedykoľvek to nie je dostatočne jasné, použite predložku k „to“:

  • Dajte moj otec toj kniga. "Dajte tú knihu môjmu otcovi."
  • Dajte toj kniga k moj otec. "Dajte tú knihu môjmu otcovi."
 • Na vyjadrenie nástroja, ktorý sa na niečo používa, použite predložku s „s“:

  • Ja udaril svoj otec s toj kniga. "Tou knihou som udrel svojho otca."

Ukážkový text: V reštaurácii

 • Dobry denj! Restoran jest otvorjeny?
 • Dobry denj. Da, my jest otvorjeny.
 • Možno tu piti něčto?
 • Očevidno, čto prinesti k vas?
 • Čto vy imat?
 • Čaj, kava, pivo, vino, vodka...
 • A vy takože imat něčto hladne?
 • Da, my imat sok, voda, mlěko...
 • Togda dajte nam dva soki, prosim.
 • Dva soki, dobro. Vy takože hočet jesti něčto?
 • Može... Vy imat hlěb?
 • Da, očevidno. Hlěb, meso, ryba, vsečto jest.
 • Hvala, samo hlěb s maslo, prosim.
 • Dobrý deň! Je reštaurácia otvorená?
 • Dobrý deň. Áno, máme otvorené.
 • Dá sa tu niečo piť?
 • Samozrejme, čo ti prinesiem?
 • Čo máš?
 • Čaj, káva, pivo, víno, vodka...
 • Máte aj niečo studené?
 • Áno, máme džús, vodu, mlieko...
 • Potom nám prosím dajte dva džúsy.
 • Dva džúsy, dobre. Chceli by ste tiež niečo zjesť?
 • Možno... Máte chlieb?
 • Áno, samozrejme. Chlieb, mäso, ryby, všetko je tam.
 • Ďakujem, prosím, len s maslom.

Základná slovná zásoba

 • a – and, but
 • ako – if
 • ale – but
 • avto – car
 • bez – without
 • běly – white
 • bliz – almost
 • bolje – more
 • brati – to take
 • byti – to be
 • čaj – tea
 • čas – time
 • časina – hour
 • čest – part
 • člověk – person, human being
 • črěz – through
 • črny – black
 • čto – what
 • da – yes
 • dati – to give
 • daže – even
 • denj – day
 • dělati – to do, to make
 • dělo – act, deed
 • děte – child
 • dlja – for
 • do – to, towards, till
 • dobro – well
 • dobry – good
 • dom – house
 • dostati – to get, to receive
 • drugy – second
 • država – state
 • dva – two
 • dveri – door
 • glas – voice
 • glava – head
 • gleděti – to watch
 • god – year
 • govoriti – to say, to speak
 • grad – city, town
 • groši – money
 • hladny – cold
 • hlěb – bread
 • htěti – to want
 • hvala – thanks
 • i – and
 • idti – to go, to walk
 • ih – them; their
 • ili – or
 • imati – to have
 • iz – from, out of
 • ja – I
 • jedin – one
 • jedino – only
 • jego – him; his
 • jej – her
 • jesti – to eat
 • ješče – still
 • k – to, towards
 • kaky – what kind of
 • kako – how; like
 • kava – coffee
 • kde – where
 • kniga – book
 • kogda – when
 • konec – end
 • kto – who
 • ktory – which
 • lice – face
 • ljubiti – to love, to like
 • maly – little, small
 • maslo – butter
 • medžu – between
 • menje – less
 • meso – meat
 • město – place
 • minuta – minute
 • mlěko – milk
 • mnogo – much; very
 • mogti – can, to be able
 • moj – my
 • može – maybe, perhaps
 • možno – it is possible; possibly
 • muž – man, husband
 • my – we
 • mysliti – to think
 • na – on, upon, at
 • nad – above, beyond
 • najbolje – most
 • naš – our
 • ne – no; not
 • nesti – to carry
 • neželi – than
 • něčto – something
 • někaky – some kind of
 • několiko – a few, several
 • ni … ni … – neither ... nor ...
 • ničto – nothing
 • nikto – nobody
 • noč – night
 • noga – leg
 • novy – new
 • o, ob – about
 • obči – common, general
 • očevidno – of course
 • od – of, from
 • odgovoriti – to answer
 • oko – eye
 • on – he
 • ona – she
 • oni – they
 • ostati – to stay, to remain
 • otec – father
 • otvoriti – open
 • piti – to drink
 • pivo – beer
 • po – after; in the manner of
 • početi – to begin, to start
 • pod – under
 • pogled – look, sight, view
 • pokoj – peace, quiet
 • poslědny – last
 • potom – after that, then
 • potrěbny – needed, necessary
 • prěd – before
 • pri – by, near
 • prijatelj – friend
 • prijdti – to come
 • prinesti – to bring
 • problem – problem
 • prosim – please
 • prositi – to ask (for sth.), to require
 • prosty – simple, easy
 • prvy – first
 • pytanje – question
 • pytati – to ask (a question)
 • rabota – work, labour
 • rabotati – to work, to labour
 • raz – time (in the sense of: ... times)
 • razuměti – to understand
 • restoran – restaurant
 • ruka – arm
 • ryba – fish
 • s – with
 • směsta – immediately
 • snova – again
 • sam – alone
 • samo – only, merely
 • se, sebe – oneself
 • seděti – to sit
 • sejčas – now
 • sila – power, force
 • slovo – word
 • slučaj – case, instance, event
 • sok – juice
 • sovsěm – entirely, completely
 • spati – to sleep
 • stary – old
 • stati – to become
 • stati se – to happen
 • stojati – to stand
 • stol – table
 • strana – side
 • svět – world
 • svoj – one's own
 • taky – such
 • tako – so, in such way
 • takože – also, too
 • tamo – there
 • teply – warm
 • to – this, that
 • togda – then
 • toj – this, that
 • toliko – this much, that much, only
 • trěba – it is needed, it is necesary
 • tri – three
 • tu – here
 • tvoj – your (sg.)
 • ty – you (sg.)
 • uho – ear
 • uže – already
 • v – in; into
 • vaš – your (pl.)
 • veliky – great, big
 • ves – all, entire
 • vid – aspect, look, vision
 • viděti – to see
 • vino – wine
 • voda – water
 • vojna – war
 • vrěme – time
 • vsaky – every
 • vse – everything
 • vsegda – always
 • vy – you (pl.)
 • vyjdti – exit, quit
 • vysoky – high
 • za – behind
 • začto – why, what for
 • zato – that's why, therefore
 • zemja – earth, ground
 • zly – bad
 • značiti – to mean
 • znati – to know
 • že – that (conjunction)
 • žena – woman, wife
 • žiti – to live

Právne informácie
This article has been republished with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.